บทความทั้งหมด

บรรยายที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot University

ศึกษาดูงาน หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู Rehabilitation Robotics ที่ PERKESO Robotics Rehabilitation Center at - Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak, Malaca, Malaysia

ศึกษาดูงาน หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู Rehabilitation Robotics ที่ PERKESO Robotics Rehabilitation Center at - Quill City Mall, Kuala Lumpur, Malaysia

เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ การจัดอบรมพนักงานจึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียว การจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาดูแลในบ้าน อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของครบครัว หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นอีกทางเลือกสำหรับการดูแลบุคคลสำคัญของครอบครัว

กวาดรางวัลดีเด่น 4 รางวัล และรางวัลหัวใจทองคำ(จิตอาสาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 อย่างเด่นชัด จริงจังและต่อเนื่อง)

ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ เราจึงคัดสรร รถเข็นวีลแชร์คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น มาใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งานที่ถูกวิธีให้กับทีมดูแลของเรา

เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม (Asia Nursing Home) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบและได้รับ รางวัลอันดับ 1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ บริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 , 2559 , 2561 ด้วยการคัดเลือดจากทั่วประเทศ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , รางวัลสถานบริการผู้สูงอายุดีเด่น 2560 โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ , รางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการ ขนาดเล็ก 2562 และรางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 2562    อีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้ประกอบการธุรกิจด้านผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่น

สถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ และความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ดูแลต้องให้ความสำคัญและเอาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาการสะสมของเชื้อโรค และยังช่วยให้เกิดความสะอาดแก่ผู้สูงอายุ

การดูแลผู้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงนั้น ผู้ดูแลต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดูแล เพราะนอกจากที่ผู้สูงอายุจะมีความชราภาพตามการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยแล้ว ผู้สูงอายุบางรายทีมีอาการป่วยติดเตียงที่ต้องมีการดูแลในระยะยาวหรือที่เรียกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพึง คือการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เช่น ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต ภาวะซึมเศร้า ซึ่งผู้ดูแลนั้นต้องมีการดูแลร่วมกับแพทย์ในการรักษาโรคควบคู่ไปด้วย โดย 5 วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 

การดูแลผู้สูงอายุนั้น  หลายๆบ้านจะคุ้นชินกับการอยู่อาศัยที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนด้วย บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่มีคนดูแลผู้สูงอายุสลับกันไป  หรือบางครอบครัวอาจจะไม่มีคนช่วยดูแล โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ป่วยร่วมด้วย อาจจะทำให้การดูแลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้คนดูแลเกิดความเครียด ถ้าพูดถึงการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนั้นมีอยู่หลายโรค แต่โรคที่ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างดีคือผู้สูงอายุที่เริ่มมีความจำเสื่อมหรือที่เรียกว่า โรคอัลไซเมอร์  

เนื่องจากสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว การดูแลผู้สูงอายุให้ดีจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นผู้สูงอายุภายในครอบครัวการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีอยู่มากมายหลายด้าน อาจทำให้ใครหลายๆ คนไม่มีเวลาที่จะดูแลและเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องอาศัยทางเลือกอย่าง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่หลักในการเลือกสูนย์สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยหลักการคัดเลือกตามวิธีการดังนี้

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบัน  แนวโน้มอัตราของผู้สูงอายุมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการที่พึ่งพาเมื่อยามสูงวัยก็เพิ่มสูงตาม สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างตอบโจทย์และมีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ ควรมีหลักเกณฑ์การเลือกให้ตรงตามความต้องการ ดังนี้

สังคมไทยยุคสมัยโบราณนั้นมักจะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยอยู่รวมกันตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา จนถึงลูกหลาน มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว ช่วยกันแบ่งเบาภาระในบ้านได้ ซึ่งผู้สูงอายุในสมัยโบราณนั้นมักจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วยมาก จึงทำให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ต้องมีหลักการอะไรมาก แต่ยุคปัจจุบันนี้ครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการแยกครอบครัวมากขึ้น เป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้หลายๆครอบครัวมีภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

เมื่อสังคมโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จำนวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หรือการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแต่ละคนจะมากน้อย ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุนั้นต้องให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วย

จากข้อมูลกรมการปกครองล่าสุดเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบัน ในประเทศไทยมีจำนวนราว 22 ล้านคนจากทั่วประเทศ โดยพื้นที่ที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดคือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีราว 1 ล้านคน มีอัตราเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แต่เมื่อลองเปรียบเทียบกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันนั้น ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นในปัจจุบัน และ แน่นอนว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน การตัดสินใจในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีและมีคุณภาพ ต้องเลือกศูนย์ที่มีการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ดี มีสถานที่ที่พร้อมต่อการดูแลแบบครบวงจร

เชื่อว่าสถาบันครอบครัวยังคงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยมาช้านานแล้ว การดูแลสมาชิกครอบครัวในแต่ละช่วงวัยก็ล้วนต้องปรับให้มีความเหมาะสม ซึ่งวัยผู้สูงอายุนั้นก็นับเป็นวัยที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะส่วนต่างๆ ของร่างกายเริ่มเข้าสู่ความถดถอย สมรรถนะการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะเป็นการเดินเหินที่ไม่ค่อยสะดวก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ลดลงจนไม่สามารถยกของหนักๆ ได้ หืออาจจะเป็นความทรงจำที่เริ่มมีอาการหลงๆ ลืมๆ ทำให้ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องระมัดระวังมากกว่าวัยอื่นๆ อยู่มาก ยิ่งเมื่อภาระหน้าที่การงานและกิจกรรมทางสังคมของผู้คนในปัจจุบันนี้มีมาก การดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองก็อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เกิดความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้สถาน บริการดูแลผู้สูงอายุ แทน

แม้ว่าหลายครอบครัวจะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานที่รัดตัว และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ไม่มีเวลาว่างมากนักก็อาจทำให้ดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นเรื่องยาก ยิ่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทำให้เกิดความลำบากในการดูแลมากขึ้น เพราะการ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง นั้นจำเป็นต้องอาศัยเวลา และผู้ที่มีความรู้ในการ ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง อย่างถูกต้องเป็นสำคัญ เพราะมิฉะนั้นจะเกิดอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างแผลกดทับ หรือความเสื่อมถอยของอวัยวะร่างกายส่วนต่างๆ ได้ การใช้ บริการดูแลผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นต่อเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างมาก และเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุโดยศูนย์บริการเหล่านี้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำคัญๆ เอาด้วยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยภาระหน้าที่และกิจกรรมที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาจทำให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยตนเองกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหรือไม่สะดวก ยิ่งหากผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดัน หรือ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กลายมาเป็นตัวเลือกที่มีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เกิดเป็นผู้ให้บริการหลายแห่งมากมาย จึงต้องมีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของทุกประเทศ เพื่อเตรียมการรองรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มาจากวัยเกษียณ ตอนนี้จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ทุกครอบครัวต้องเตรียมพร้อมกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง ในยุคปัจจุบันสังคมเมืองมักจะเป็นสังคมที่มุ่งการทำงานเป็นหลัก เป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่ค่อยมีเวลาดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้